Zapraszamy do udziału w konferencji

Clipboard01 

(OD)BUDOWA MIASTA HISTORYCZNEGO: NARÓD, POLITYKA, SPOŁECZEŃSTWO A REKONSTRUKCJE OŚRODKÓW ZNISZCZONYCH W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ

Konferencja międzynarodowa
Kalisz 16-17 kwietnia 2015

 Organizatorzy: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

 Komitet Naukowy: prof. Lechosław Lameński (Katolicki Uniwersytet Lubelski), prof. Beate Störtkuhl (Uniwersytet Oldenburg), prof. Jan Salm (Politechnika Łódzka), prof. Marcel Smets (KU Leuven, prof. Emeritus), prof. Mirosław J. Śmiałek (Wydzial Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Wrocławski), prof. Agnieszka Zabłocka-Kos (Uniwersytet Wrocławski).

Miejsce obrad: Kalisz – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Data: 16-17 kwietnia 2015
Języki obrad: polski, angielski, streszczenia anglojęzyczne

 Podczas pierwszych dni I wojny światowej europejskie miasta, zarówno na froncie zachodnim, jak i wschodnim, stanęły przed masowym zagrożeniem zniszczenia ich architektury i krajobrazu historycznego, jakim okazała się być wojna nowoczesna. Między 7 a 22 sierpnia 1914 roku niemieckie oddziały wojskowe splądrowały i wypaliły historyczne centrum Kalisza, wówczas nadgranicznego, przemysłowego miasta w dawnym Królestwie Polskim pod rosyjskimi rządami. Dramatyczne zburzenie Kalisza, gdzie zniszczeniu uległo ponad 400 budynków, w tym nowe gmachy ratusza i teatru miejskiego, stało się w międzynarodowej propagandzie symbolem zbrodni wojennej. Ruiny miasta, uważanego za najstarsze w Polsce, bardzo szybko stały się przestrzenią, w której projektowano wizje rekonstrukcji i modernizacji poprzez architekturę. Konkurs z 1916 roku, zorganizowany pod auspicjami Koła Architektów w Warszawie, miał zgromadzić polską scenę architektoniczną w celu rozwiązania problemów przyszłego kształtu Kalisza, w tym zaprojektowania odbudowy jego średniowiecznego rdzenia urbanistycznego. Studia z tego czasu wraz z projektami, koncepcjami i prawodawstwem niemieckiej administracji okupacyjnej były kluczowe dla powojennej rekonstrukcji miasta w nowoczesnych formach, niepozbawionych jednak wątku „stylu narodowego”, celem stworzenia „polskiej” tożsamości miasta. Analizy inicjatyw z okresu wojny światowej, projektów, niemieckiej ustawy budowlanej dla Kalisza, czy też dyskusji o jego architekturze w kontekście tzw. „stylu 1800” świadczą o istotnej, politycznej rywalizacji, toczącej się w tle wizualizacji nowego kształtu miasta pomiędzy polskimi i niemieckimi adwersarzami. Sam zaś trudny proces odbudowy Kalisza w latach międzywojennych stanowił skomplikowaną sieć aspektów prawnych, ambicji politycznych i konkurujących pomysłów w sferze społecznej, etnicznej i klasowej. Nieukończone zamierzenia, niejasne kategorie „stylu narodowego” i zamysły modernizacji miasta nad Prosną w nowych realiach – z budową nowoczesnej infrastruktury, sieci komunikacyjnej i sanitarnej – wydają się być głównymi zagadnieniami tego czasu, gdzie nowe gmachy ratusza i teatru mogą dostarczyć materiału do wyczerpujących studiów przypadku.

Kalisz w procesach odbudowy, widziany jako punkt wyjścia, case study czy też inspiracja, może też być postrzegany jako interesujący projekt budowania tożsamości historycznej poprzez architekturę i urbanistykę.

Odbudowa/rekonstrukcja miast europejskich, zniszczonych między 1914 a 1918 rokiem, widziana jako sieć problemów, działań i strategii architektonicznych, politycznych czy społecznych jest tematem projektowanej konferencji. Organizatorzy pragną zaprosić historyków sztuki, architektury, urbanistyki czy konserwatorów zabytków i teoretyków konserwacji do udziału w sympozjum i nadsyłania zgłoszeń, podejmujących pytania o to, jak I wojna światowa wpłynęła na krajobraz historyczny miast Europy i zmieniła status konserwacji miast i zabytów. Zapraszamy do przygotowania wystąpień, których celem będzie badanie „narodotwórczej” architektury konstruującej narodowe tożsamości, czy też dyskusja polityk planowania urbanistycznego i odbudowy miast Beneluxu, Francji, Niemiec, Polski czy Rosji w lokalnych, krajowych czy szerokich kontekstach.

Główne zagadnienia tematyczne sympozjum:

–        Teorie konserwatorskie i ich wpływ na odbudowę miast zniszczonych w czasie I wojny światowej w aspektach prawnych, teoretycznych, praktycznych;

–        Międzywojenne odbudowy miast i ich znaczenie dla społecznych, kulturowych czy narodowych dyskursów państw narodowych w Europie 1918-1939. Jak planiści, obrońcy zabytków, konserwatorzy, władze, obywatele negocjowali, kształtowali projekty i realia odbudowy?

–        Odbudowa jako narzędzie reformy realiów mieszkaniowych: infrastruktura miejska, nowoczesne “obsesje higieny” i procesy odbudowy starych miast;

–        Kreując historię: nowe tożsamości. Rekonstrukcja miast jako narzędzie nowoczesnych działań państwa narodowego w sferze świadomości. Jak narracja historyczna została „poparta” „historyczną architekturą”? Jak poprawiano, a może wymyślano historię poprzez praktyki architektury? Jakie wizje historyczne promowano i dla kogo?

–        Jak międzywojenne doświadczenia wpłynęły na procesy odbudowy miast historycznych po II wojnie światowej?

NADSYŁANIE ZGŁOSZEŃ:

Zapraszamy do składania propozycji 20-minutowych referatów – prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia, z abstraktem do 250-słów i krótkim curriculum vitae, zawierającym adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu i afiliację.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 czerwca 2014 

Prosimy o ich nadsyłanie na adres:

kaliszconference2015@gmail.com

Preferujemy zgłoszenia e-mailowe w formatach DOC, DOCX, RTF, PDF.

Pocztą:
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
62-800 Kalisz  ul.Nowy Świat 13

 

TERMINARZ, SZCZEGÓŁY

Wystąpienia zostaną wybrane na bazie nadesłanych abstraktów.
Organizatorzy powiadomią przyjętych Autorów w sierpniu 2014 roku.

Przewidujemy prośbę o nadesłanie streszczeń przyjętych wystąpień do 30 listopada 2014 roku.

Publikacja problemowa po sympozjum zostanie opracowana w roku 2015 na bazie referatów i dyskusji.

Organizatorzy przewidują zorganizowanie oprowadzania naukowego po śródmieściu Kalisza podczas sympozjum, poprowadzonego przez Pracownię Historii Sztuki i Kultury Artystycznej KTPN.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają catering. Koszty transportu i pobytu w Kaliszu pokrywają uczestnicy.

Zapraszamy na oficjalną platformę informacyjną konferencji: https://kaliszconference2015.wordpress.com/

Kalisz2015_CFP PL

Advertisements

Call for Papers: Kalisz 2015

 

Clipboard01                                                                   

(RE)CREATING HISTORICAL TOWNS AND CITIES: NATION, POLITICS, SOCIETY 

IN POST 1914 URBAN RESTORATIONS

International Conference
Kalisz 2015

 Organisers: The Faculty of Pedagogy and Fine Arts Adam Mickiewicz University in Poznań / Kalisz Society of Friends of Sciences

Scientific Committee of Conference:, prof. Lechosław Lameński (Catholic University in Lublin), prof. Beate Störtkuhl (BKGE, University in Oldenburg), prof. Jan Salm (University of Technology in Lodz), prof. Marcel Smets (KU Leuven, prof. Emeritus) prof. Mirosław J. Śmiałek (Adam Mickiewicz University in Poznań – Pedagogic and Arts Faculty in Kalisz), prof. Krzysztof Walczak (Wroclaw University), prof. Agnieszka Zabłocka-Kos (Wroclaw University).

Location: Kalisz – The Faculty of Pedagogy and Fine Arts  Adam Mickiewicz University in Poznań

Time: April 16-17, 2015

Symposium language: Polish & English (Bilingual summaries will be included)

 In the first days of World War I, European towns and cities on the Western and Eastern front faced unprecedented threat to their architecture and historical landscape: the modern war. Between 7th and 22nd August 1914, German troops plundered and burned down the historical core of Kalisz, an industrial town on the borders of the former Polish Kingdom under the Russian rule. Dramatic destruction of Kalisz, were more than 400 buildings, including the recently constructed town hall and the municipal theatre were set on fire after being plundered – became an epitome of the wartime atrocity in the international media. The ruins of this town, known as the oldest Polish settlement (mentioned in Roman sources from the second century A.D.), very quickly became a ground for reconstruction and modernisation by means of urban and architectural projects. The 1916 competition, organized by the Warsaw Circle of Architects, was aimed to attract the attention of the Polish architectural scene so as to address the problems of the future urban structure of Kalisz, and to design a project of historical recreation of its medieval core. Along with projects and legal regulations issued by German Occupationary Administration in the Congress Kingdom, these studies played a crucial role in the post-war reconstruction of the town in modern, but also “national” forms to shape “Polish” identity of Kalisz – concieved to be the oldest town in Poland. An analysis of initiatives up to 1918, such as municipal projects and endeavours, introduction of German-based building laws, or discussions concerning the 1800 style in Kalisz, supplies evidence of political competition behind the proposed architectural and urban renderings of the town, with German and Polish visions of history as the main rival ideas. But the difficult process of reconstruction in the 1920s and 1930s also involved a complicated network of legal issues, political ambitions and competing ideas as well as problems of social, ethnical and class-related nature. Incoherent and unfinished projects, the uncertain issues of the national style to be introduced and goals to make the restored town also a modern one – with proper infrastructure, communication and sanitation – provide the main pieces of evidence of the Kalisz reconstruction period, where the cases of the new town hall and the theatre constitute material for broad case studies.

Kalisz, given here as a starting point, an example of a case study, or an inspiration, also illustrates the concept of an interesting historical project of shaping identity through architecture and urbanism. Restoration of European towns and cities destroyed between 1914-1918, seen as an architectural, political or social network of projects and policies will be the focus of this conference. The organisers would like to invite art, architecture, urbanism and preservation movement historians to send their submissions examining how WWI impacted the historical urban landscape in Europe and how it changed the role of preservation and historical reconstruction in theory and practice. Papers aiming to explore nation-oriented, identity architecture and planning as tools in restoration of historical towns and cities in Benelux, France, Poland, Germany or in local, state and broad European contexts will be welcomed.

The key issues of our Symposium are:

–        Conservation/preservation movement theories and their impact on renovation and post-WWI reconstruction of historical towns and cities in Europe in legal, theoretical and practical issues;

–        Interwar reconstructions – were they crucial to social, cultural and national narratives of industrial, nation-based societies? How social actors of restoration: urban planners, preservationists, architects, authorities and citizens negotiated the reconstruction schemes and their implementation?

–        Reconstruction as a tool of reform in housing conditions: infrastructure, sanitation, modern hygiene obsession and historical town and city rebirth process;

–        Shaping history: new identities. Urban reconstruction and architecture as a tools of modern, nation-based policies. How did historical narrative and national politics shaped the improved historical towns and cities? What kind of history/national legend was introduced through architectural narratives?

–        How interwar experiences impacted post World War II reconstructions and urban planning in historical areas?

PROPOSAL GUIDELINES:

 We invite you to send proposals for 20-minute papers – please fill enclosed form with a 250-word abstract and a brief curriculum vitae, including mailing adress, telephone number, e-mail address and affiliation.

Proposals need to be submitted by June 30, 2014

To kaliszconference2015@gmail.com

Please note, that proposals may be e-mailed or sent by post – e-mail submission is preferred (DOC, DOCX, RTF, PDF files).

By post:
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
62-800 Kalisz  ul.Nowy Świat 13
POLAND

CONFERENCE TIMELINE AND DETAILS

Accepted papers will be selected competitively on the basis of the abstracts.
The Organisers will notify the Authors about a successful submission in August, 2014.

The accepted Authors will send summaries of the papers before November 30., 2014.

The symposium volume will be prepared in 2015, according to the full versions of papers and discussions.

During the Conference, a guided, conversational tour through Kalisz interwar old town will be organised by the Art & Culture Studies Section of The Kalisz Society of Friends of Arts and Sciences.

Conference is free of charge, but Organizers do not cover transportation and accomodation costs.

Official platform:
https://kaliszconference2015.wordpress.com/

Kalisz2015_CFP ENG